Mưu sinh mùa nước nổi

Mưu sinh mùa nước nổi
Mưu sinh mùa nước nổi
Mưu sinh mùa nước nổi

Bài, ảnh: Đại Dương - Quốc Sơn

Thiết kế: Ngọc Trâm