BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2010, phấn đấu tăng GDP từ 6,5-7%

Cập nhật ngày: 08/06/2009 - 09:41

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị 756/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch với quyết tâm đạt tốc độ tăng GDP năm 2010 từ 6,5-7%.

Dự toán thu từ xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 5-7%

Chỉ thị của Thủ tướng nêu ra 8 yêu cầu trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 như đánh giá khách quan, trung thực các kết quả đạt được trong năm 2009 so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 đã đề ra; đồng thời, so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ mà các cấp, các ngành đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm: 2001 - 2010.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 phải thể hiện quan điểm tiếp tục thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế bền vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội.

Việc xây dựng kế hoạch phải huy động và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các cấp, các ngành, các địa phương để bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả của kế hoạch.

Trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch, các bộ, ngành và địa phương cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, nhà tài trợ, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm nâng cao tính khả thi của kế hoạch và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

Chỉ thị cũng nêu ra những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, bao gồm nhiệm vụ về kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là biến động về tình hình kinh tế, tài chính thế giới….

Theo Chỉ thị, dự toán thu ngân sách nhà nước xây dựng với mức động viên phấn đấu đạt trên 21% GDP trong đó thu thuế và phí trên 20% GDP. Dự toán thu nội địa của cả nước (không kể thu từ dầu thô, tiền sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 16-18% so với đánh giá ước thực hiện năm 2009 (đã loại trừ các yếu tố tác động do thực hiện miễn, giảm, giãn thuế năm 2009). Dự toán thu từ xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 5-7%.

Chỉ thị cũng nêu rõ tiến độ xây dựng kế hoạch. Trong tháng này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Trước ngày 10.12.2009, các bộ, ngành, địa phương quyết định xong phương án phân bổ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước cho cấp dưới trên cơ sở nhiệm vụ của Thủ tướng giao và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Bảo đảm dự toán ngân sách cấp xã được quyết định trước ngày 31.12.2009.

(Theo chinhphu.vn)