Năm 2010: Tây Ninh đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng công nghiệp hoá

Cập nhật ngày: 18/11/2009 - 05:46

Nhà máy Xi măng FICO Tây Ninh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Tây Ninh.

Hiện nay, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 404.929 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm tới 86,37%, diện tích đất phi nông nghiệp chỉ chiếm 13,6%. Đến năm 2010, tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng công nghiệp hoá, gia tăng giá trị sử dụng đất phi nông nghiệp, cụ thể, 16.317 ha đất nông nghiệp sẽ được chuyển sang đất phi nông nghiệp. Như vậy, đất phi nông nghiệp sẽ tăng lên 17,63%, chiếm hơn 71 ngàn ha.

Trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, Tây Ninh phân bổ diện tích đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch. Cụ thể, đến năm 2010, diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 262.035 ha, chiếm 64,71%; đất lâm nghiệp chiếm 17,02%,đất nuôi trồng thuỷ sản chỉ chiếm 0,42%; đất ở chiếm 2,53%; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chiếm khoảng 3,28%; đất có mục đích công cộng chiếm 4,88%.

Nghị quyết nêu rõ, UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm chỉ đạo UBND các huyện, thị xã tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được xét duyệt.

Đồng thời, tỉnh có các giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

H.Y