BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2011:Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh có thể đạt gần 3.000 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 05/12/2010 - 01:25

(BTNO) - Theo UBND tỉnh, năm 2010, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 2.941,1 tỷ đồng, đạt 133,3% dự toán ngân sách (2.206 tỷ đồng), tăng 32,5% so với năm 2009. Trong đó, thu nội địa 1.935 tỷ đồng, đạt 131,6% dự toán (1.470 tỷ đồng), tăng 37,2% so năm 2009.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 3.834,9 tỷ đồng, đạt 143,6% dự toán (hơn 2.670 tỷ đồng), tăng 41% so với năm 2009.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2010 và định hướng kế hoạch năm 2011, UBND tỉnh cho rằng, năm 2011 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới 2011 – 2015, phấn đấu tăng thu ngân sách địa phương để tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản. Trên cơ sở ước thực hiện năm 2010, dự kiến khả năng tổng thu ngân sách nhà nước năm 2011 là 2.989 tỷ đồng, tăng 1,63% so với ước thực hiện năm 2010 (nếu loại trừ số thu nội địa đột biến trong năm 2010 là 190 tỷ đồng thì tổng thu ngân sách nhà nước năm 2011 tăng 8,6%). Trong đó: thu nội địa là 2.060 tỷ đồng, tăng 6,46% so với ước thực hiện năm 2010 (loại trừ số thu nội địa đột biến trong năm 2010, thu nội địa tăng 18,05%); Thu từ xuất nhập khẩu đạt 160 tỷ đồng, bằng 94,12% so với ước thực hiện năm 2010; Thu quản lý qua ngân sách nhà nước 769 tỷ đồng, bằng 91,97% so ước thực hiện năm 2010 (trong đó, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 700 tỷ đồng).

Năm 2010, thu thuế XNK 170 tỷ đồng, đạt 113,3% dự toán, tăng 12% so với năm 2009 (Trong ảnh, chế biến cao su xuất khẩu)

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2011 dự kiến là 3.577,483 tỷ đồng, bằng 93,29% so với ước thực hiện năm 2010. (Để cân đối thu chi, Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 780 tỷ đồng).   

Để đạt được mục tiêu trên, năm 2011, ngành Thuế Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá hệ thống thuế; Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, vừa chặt chẽ trong quản lý thu ngân sách vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Tiếp tục xử lý các khoản nợ đọng thuế, hạn chế số nợ thuế đến mức thấp nhất không vượt quá tỷ lệ quy định.

Đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật về thuế, giảm tình trạng vi phạm pháp luật về thuế do thiếu hiểu biết, từng bước nâng cao tính tự giác, tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, định hướng kế hoạch năm 2011, UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo chi theo dự toán được giao, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau, chi vượt dự toán.

PHƯƠNG LY