BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2012 thu hút được 173,2 triệu USD vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Cập nhật ngày: 20/12/2012 - 04:42

(BTN)- Trong năm 2012, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp mới 16 dự án có tổng vốn đầu tư tương đương 86,625 triệu USD; tổng vốn đầu tư được điều chỉnh tăng thêm 86,54 triệu USD. Tổng cộng trong năm, các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) tỉnh thu hút được 173,2 triệu USD, vượt 44,3% so kế hoạch (KH) năm. Bên cạnh đó, BQL cũng đã giải thể hoặc thu hồi chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư của 11 dự án do chậm triển khai hoặc sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

Một dự án ở KCN Bourbon-An Hoà

Tính đến nay, tại các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) có 233 dự án đầu tư còn hiệu lực (gồm 132 dự án FDI và 101 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.264,78 triệu USD và 11.320,74 tỷ đồng. Trong đó có 154 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh và 13 dự án đang triển khai xây dựng. Các dự án đi vào hoạt động trong năm 2012 đã tạo điều kiện giải quyết việc làm khoảng 10.000 lao động, vượt 25% so KH năm (8.000 lao động có việc làm).

Tính đến nay, các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2012 của BQL đều đạt hoặc vượt mức so với KH: Kim ngạch xuất khẩu đạt 818 triệu USD, vượt 63,6% so với KH; kim ngạch nhập khẩu đạt 479 triệu USD, vượt 19,75% so KH; doanh thu đạt 703 triệu USD, vượt 67,4% so KH; nộp ngân sách tỉnh 6,5 triệu USD, vượt 116,67% so KH năm.

Bên cạnh đó, vấn đề về môi trường cũng được hầu hết các doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành. 100% KCN đi vào hoạt động đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và đưa vào vận hành ổn định, đảm bảo nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường. Đối với chất thải rắn, đa số các doanh nghiệp trong KCN đã có biện pháp phân loại và lưu giữ tạm thời trước khi thu gom đến nơi xử lý.

Mục tiêu năm 2013 của BQL Khu kinh tế là tiếp tục đẩy mạnh phát triển các KCN, KKTCK trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển bền vững, cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đảm bảo môi trường tại các KCN, KKTCK được kiểm soát chặt chẽ.

Chỉ tiêu đặt ra trong năm 2013 là thu hút khoảng 200 triệu USD vốn đầu tư mới vào các KCN, KKTCK, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 8.000 lao động, nộp ngân sách 8 triệu USD. Để đạt được những chỉ tiêu đặt ra, BQL cũng đề ra những giải pháp thực hiện cụ thể như: Phát triển kết cấu hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phục vụ hiện tại và tính đến khả năng phục vụ lâu dài trong tương lai; tập trung thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hỗ trợ, các dự án có hàm lượng kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường và đào tạo nguồn nhân lực; hạn chế thu hút những lĩnh vực phi sản xuất làm gia tăng nhập siêu, sử dụng không hiệu quả tài nguyên và đất đai, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều lao động; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức, nhiều kênh quảng bá thông tin…

Chi Loan