Kinh tế   Nông thôn mới

Năm 2020: Tây Ninh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 03/12/2020 - 15:27

BTNO - Đến nay, bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt được trên toàn tỉnh là 16,3 tiêu chí (TC), trong đó: TP. Tây Ninh 17,7/19 TC; thị xã Hòa Thành 19/19 TC; thị xã Trảng Bàng 15,3/17,1 TC; huyện Tân Biên 16,8/17,4 TC; huyện Tân Châu 13,7/16,2 TC; huyện Dương Minh Châu 15,8/16,2 TC; huyện Châu Thành 15,4/16,7 TC; huyện Gò Dầu 17,4/18 TC; huyện Bến Cầu 17,6/17,9 TC.

Làm đường giao thông nông thôn.

Số xã đạt chuẩn (19 tiêu chí) đã có quyết định công nhận là 35 xã; đạt từ 15-18 tiêu chí có 14 xã; đạt từ 10-14 tiêu chí có 20 xã; đạt từ 5-9 tiêu chí có 2 xã.

Ước thực hiện năm 2020, có 35 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì 19 tiêu chí và triển khai thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tống số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2020 là 45/71 xã, đạt 63,3%), gồm: Tân Bình (TP. Tây Ninh); Tân Đông và Tân Hòa (huyện Tân Châu); xã Phan (huyện Dương Minh Châu); xã Phước Vinh và Hòa Thạnh (huyện Châu Thành); Thạnh Đức (huyện Gò Dầu); Tiên Thuận (huyện Bến Cầu); Hưng Thuận và Phước Chỉ (thị xã Trảng Bàng). Còn lại 26 xã, trung bình mỗi xã tăng ít nhất 1 tiêu chí. TP. Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Trồng nấm mối đen ở xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu.

Kế hoạch năm 2021, phấn đấu có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế 54/71 xã, đạt 76,1%); 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị xã Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (lũy kế có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gồm TP. Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng).

Mặt khác, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố và từng ngành nghề có hợp tác xã kiểu mới làm ăn hiệu quả, nâng cao giá trị hàng hóa theo chuỗi giá trị gia tăng gắn với việc triển khai các nội dung thành phần của Đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống của người dân; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, làm chuyển biến môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù trong xây dựng nông thôn mới đối với các xã khó khăn; thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới; các chính sách giảm nghèo, ổn định đời sống dân cư.

Giang Hà