Năm 2020 Tây Ninh phấn đấu có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 19/12/2019 - 07:41

BTNO - Đến cuối năm 2020, Tây Ninh đặt mục tiêu có 58/80 xã, trong đó có 18 xã biên giới, sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo UBND tỉnh, kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh năm 2020 là duy trì 42 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu tăng thêm 11 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM cuối năm 2020 là 53/80 xã, trong đó có 18 xã biên giới.

Xã Trường Đông, huyện Hòa Thành đạt chuẩn xã NTM.

Tiếp tục triển khai đề án chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2025 và tầm nhìn năm 2030; kế hoạch thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới tại ấp thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 -2020; tiêu chí xây dựng NTM tại ấp thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn, quy trình xét công nhận, công bố ấp đạt chuẩn NTM.

Song song đó, thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án xây dựng xã NTM ở các xã phù hợp quy hoạch NTM, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện, khả năng bố trí, huy động nguồn vốn của địa phương. Hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020 (bao gồm thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao), trong đó cần cụ thể hóa các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện phù hợp tình hình thực tế địa phương và bảo đảm theo chỉ tiêu kế hoạch phân bổ của tỉnh năm 2020 và cả giai đoạn 2016 -2020.

Thực hiện đồng bộ giữa đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu về kinh tế xã hội nông thôn gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn (nhất là vùng sâu, vùng biên giới). Cơ cấu nguồn vốn thực hiện chương trình bảo đảm theo quy định (ngoại trừ các xã biên giới), đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, không yêu cầu đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân.

Bên cạnh đó, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các cơ chế, chính sách có liên quan xây dựng NTM. Tiếp tục xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất.

Thế Nhân