Năm 2021: TP. Tây Ninh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II 

Cập nhật ngày: 18/12/2020 - 20:03

BTNO - Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng TP. Tây Ninh vẫn đạt được những kết quả khả quan về phát triển kinh tế xã hội. Tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đang dần khôi phục và hoạt động trở lại, 14/14 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu dự kiến ước đạt và tăng so với cùng.

thu hoạch mãng cầu tại HTX mãng cầu Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh.

Kết quả thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra và tăng 10,50% so cùng kỳ mặc dù tỉnh đã có chủ trương dừng bán thanh lý nhà đất theo Nghị định 167/NĐ-CP trong năm 2020 và không điều chỉnh giảm chỉ tiêu thu ngân sách, nhưng Thành phố vẫn hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đạt và vượt (nếu tính luôn số thu 116 tỷ) tương ứng với số tiền khoảng thu vượt là 120 tỷ, đạt 19,92% so với dự toán.

Bên cạnh đó, các công trình chuyển tiếp sang năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Thành phố được đẩy nhanh tiến độ và nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng theo kế hoạch. Thành phố Tây Ninh đã làm tốt việc bảo đảm ước giải ngân vốn đầu tư năm 2020 đạt 100% so kế hoạch.

Trong đó, về công tác chuẩn bị đầu tư, thành phố đã có quyết định phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật nhiều công trình, đủ điều kiện ghi vốn thực hiện dự án trong năm 2021 và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu và ngân sách Thành phố, cũng như thực hiện tốt công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng tại các dự án được triển khai thi công.

Năm 2021 đối với lĩnh vực kinh tế,  thành phố Tây Ninh làm tốt công tác hỗ trợ nhà đầu tư và tạo các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch nhất là khu du lịch Núi Bà. Trong đó, sẽ tập trung phát triển thành phố với trọng tâm phát triển là khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Xây dựng thành phố Tây Ninh là hạt nhân phát triển đô thị của tỉnh trong thời kỳ 4.0 và hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, định hướng đến đô thị loại I cho giai đoạn kế tiếp.

Bên cạnh đó, thành phố Tây Ninh tiếp tục tạo mọi điều kiện, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các tổ chức kinh tế tập thể phát triển công nghiệp, dịch vụ, chế biến nông - lâm - thủy sản phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, làm cơ sở xây dựng kế hoạch và bố trí vốn thực hiện hàng năm.

Khu du lịch Núi Bà Đen được thành phố Tây Ninh định hướng là trung tâm phát triển lĩnh vực du lịch trong thời gian tới.

Thành phố Tây Ninh cũng đã quy hoạch, hình thành cụm công nghiệp ven đô; phấn đấu kêu gọi, thu hút một đến hai tập đoàn kinh tế lớn, ưu tiên các ngành nghề, lĩnh vực công nghiệp sạch, không ô nhiễm môi trường. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước. Vận dụng thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, huy động mọi nguồn lực để phát triển Thành phố.

Tập trung rà soát, khai thác tốt các nguồn thu ở từng lĩnh vực để động viên kịp thời các nguồn lực vào ngân sách nhà nước; chống thất thu và nợ đọng thuế, trong đó chú trọng nguồn thu từ chuyển mục đích quyền sử dụng đất, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng 19% so với chỉ tiêu tỉnh giao năm 2021.

Đảm bảo thu ngân sách gắn liền với chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng tiết kiệm chi thường xuyên, mua sắm tài sản và phòng, chống lãng phí trong chi đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho cho việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến UBND xã, phường.

Song song đó, thành phố làm tốt công tác thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thành phố theo tiêu chuẩn đô thị loại II và có định hướng đô thị loại I; nâng cao chất lượng quy hoạch và phủ kín quy hoạch phân khu, trong đó tập trung thực hiện phê duyệt các quy hoạch phân khu 1, 8, 9 và tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch các phân khu còn lại.Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị, cũng như Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố làm cơ sở triển khai đầu tư và phát triển đô thị...

Thế Nhân