Năm 2023: Gò Dầu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống còn 0,1% 

Cập nhật ngày: 19/03/2023 - 19:19

BTNO - Cuối năm 2022, toàn huyện Gò Dầu có 233 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm 0,58%. Trong đó, 78 hộ nghè (0,19%) và 155 hộ cận nghèo (0,38%). Năm 2023, UBND huyện Gò Dầu ban hành kế hoạch giảm các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 0,1%.

Xã Phước Thạnh trao tặng nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo.

Theo đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo và kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp.

Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo ở các cấp, phát huy quyền giám sát của người dân đối với thực hiện các chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Các ban, ngành huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai kịp thời chương trình hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ nhà ở, dạy nghề giải quyết việc làm, giáo dục và đào tạo, chính sách bảo trợ xã hội, y tế và trợ giúp pháp lý kịp thời cho những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… tạo điều kiện cho những hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phấn đấu đến cuối năm 2023, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống còn 0,1% trên tổng số hộ dân; 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, sản xuất, chăn nuôi; 100% đối tượng bảo trợ xã hội hưởng chi trả trợ cấp hằng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ nhà cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở; 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ học tập được thực hiện đầy đủ theo quy định; 100% hộ cận nghèo được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt theo quy định; đào tạo nghề ngắn hạn và tạo việc làm cho người nghèo, người khuyết tật…

Trọng Cầu