Xã hội   Giáo dục

Năm học 2020-2021: Khẩn trương tuyển dụng giáo viên mầm non 

Cập nhật ngày: 24/09/2020 - 21:22

BTN - Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch hợp đồng giáo viên mầm non cũng như chỉ tiêu hợp đồng cụ thể của từng trường để giáo viên đăng ký hợp đồng giảng dạy tại các đơn vị.

Sinh viên mầm non trong một đợt thực tập sư phạm.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu ngành Giáo dục chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021.

Theo đó, Sở Giáo dục và Ðào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục theo đúng nội dung Chỉ thị số 666/CT-BGDÐT.

Sở GD&ÐT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo Nghị quyết 29 năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ÐT tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cơ bản của toàn ngành phù hợp với điều kiện từng địa phương, từng đơn vị. Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công theo đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện trên tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương Ðảng.

Ðối với giáo dục mầm non, UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non; tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế quản lý cơ sở giáo dục mầm non gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; từng bước tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Ngành Giáo dục phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền nhằm thu hút giáo viên trong và ngoài tỉnh. Chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non đối với địa phương chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Trước mắt, trong khi chờ thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng, cho phép các đơn vị ký kết hợp đồng tạm thời để giáo viên an tâm công tác. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch hợp đồng giáo viên mầm non cũng như chỉ tiêu hợp đồng cụ thể của từng trường để giáo viên đăng ký hợp đồng giảng dạy tại các đơn vị.

Tham mưu UBND tỉnh có chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, chính sách đối với học sinh mầm non, giáo viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NÐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Ðối với giáo dục phổ thông, triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020-2021. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; đẩy mạnh giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông.

Ðổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học. Ðẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ðối với giáo dục thường xuyên, triển khai thực hiện Quyết định 489/QÐ-TTg ngày 8.4.2020 của Thú tướng Chính phủ triển khai Kết luận số 49-KL/TW ngày 10.5.2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị các cơ sở giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chữ.

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục, theo đó chuyển sang tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NÐ-CP và xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản giao cho đơn vị quản lý.

Ngành Giáo dục phải nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ÐT và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh về công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra ở các cấp học, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Ðẩy mạnh truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, trước hết là việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị ở địa phương.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong chỉ thị, tuyển dụng đủ giáo viên mầm non thật sự là một thách thức không nhỏ đối với ngành Giáo dục. Năm học vừa qua và cả năm học trước đó, các cơ quan Trung ương cho phép nhiều địa phương trong cả nước tuyển bổ sung giáo viên mầm non, trong đó, Tây Ninh được tuyển thêm 388 chỉ tiêu nhưng kết quả đến nay chỉ tuyển được chưa đến 200 người.

Ð.V.T