Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Cập nhật ngày: 01/04/2023 - 10:01

BTNO - Các cấp uỷ, chính quyền, nhất là người đứng đầu, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nâng cao trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo, điều hành giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, chương trình trọng điểm...

Thời gian qua, nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được tập trung triển khai thực hiện tạo sự lan toả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Tuy nhiên, một số dự án, chương trình trọng điểm thực hiện chưa quyết liệt, còn chậm tiến độ, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Do vướng công tác giải phóng mặt bằng khiến việc thi công kéo dài, không đồng bộ nên một đoạn đường thuộc dự án đường 784 nhà thầu phải thi công thảm thêm 30cm bê tông nhựa nhằm bảo đảm đồng bộ mặt đường, chất lượng công trình

Để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ngày 14.4.2021 Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị 04-CT/TU về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đề án, chương trình trọng điểm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung sau:

Các cấp uỷ, chính quyền, nhất là người đứng đầu, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nâng cao trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo, điều hành giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, chương trình trọng điểm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thường xuyên của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; trực tiếp đối chất, tiếp xúc với người dân; chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả công tác giải phóng mặt bằng của địa phương, đơn vị phụ trách.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, về bồi thường giải phóng mặt bằng; cung cấp kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch thông tin về công trình, dự án, phương án bồi thường để người dân biết, thực hiện, giám sát.

Tăng cường công tác vận động quần chúng theo phương châm “khéo trong vận động, linh hoạt trong cách làm”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của 3 bên “Nhà nước, nhà đầu tư và người dân”, trong đó, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân phải được ưu tiên hàng đầu.

Kịp thời khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hàng năm và từng giai đoạn. Có cơ chế thưởng thỏa đáng cho người bàn giao mặt bằng nhanh trong thời gian quy định để khuyến khích người dân tự giác chấp hành, ủng hộ chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, xúi giục, kích động, lôi kéo người dân cản trở, chống đối hoặc lợi dụng việc bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án để trục lợi.

Thiên Tâm