Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”

Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”

Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”

Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”

Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”

Báo Tây Ninh