Ngày này năm xưa, ngày 21 tháng 6:

Cập nhật ngày: 21/06/2017 - 16:39

Ngày 21-6-1925, tờ báo "Thanh niên" do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, phát hành tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Để ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 21-6 là "Ngày báo chí Việt Nam". Hàng nǎm, đến ngày đó thì tổ chức kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí Cách mạng, nêu cao vai trò của báo chí và trách nhiệm của nhà báo đối với xã hội, làm cho báo chí ngày càng có tác dụng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Với tinh thần đó, ngày 21-6-1985, "Ngày báo chí Việt Nam" được tổ chức lần đầu tiên ở nước ta.

* Bộ đội không quân của ta đã bắn rơi tại Thanh Hoá chiếc máy bay không người lái đầu tiên của giặc Mỹ vào ngày 21-6-1965.

* Từ ngày 21-6 đến 4-7-1977 đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, khoá IV. Hội nghị khẳng định những thành công và những kinh nghiệm tốt của nền công nghiệp hợp tác hoá, đồng thời cũng chỉ rõ những khuyết điểm nghiêm trọng trong việc chỉ đạo nông nghiệp.

Hội nghị xác định: phải xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong cả nước. Cùng với việc củng cố và phát triển mạnh nông trường quốc doanh trên hai miền, phải củng cố hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc và tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp miền Nam.

Hội nghị ra nghị quyết "Tập trung các lực lượng cả nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp". Nghị quyết nêu lên tình hình nông nghiệp và sự lãnh đạo nông nghiệp trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới, những chủ trương, biện pháp lớn và tǎng cường sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đây là một vǎn kiện quan trọng nhằm cụ thể hoá nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng về đường lối phát triển nông nghiệp trong 5 nǎm 1976-1980.

* Mácxơ Vônphơ (Max Wolf) sinh ngày 21-6-1863, tại nước Đức, qua đời ngày 3-10-1932. Ông là nhà thiên vǎn học, người đầu tiên dùng máy ngắm nổi khám phá 228 tiểu hành tinh và một sao chổi mang tên ông.