BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày này năm xưa, ngày 6 tháng 11:

Cập nhật ngày: 06/11/2017 - 08:12

Từ ngày 6-11-1940, diễn ra Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị họp tại làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Hội nghị chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và phân công đồng chí Trường Chinh làm quyền Tổng Bí thư, đồng thời quyết định chắp nối liên lạc với Quốc tế Cộng sản và bộ phận của Đảng ở nước ngoài. Hội nghị đã thảo luận và quyết định hai vấn đề cấp thiết là: Phát triển ảnh hưởng của khởi nghĩa Bắc Sơn và hoãn cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

Thành công lớn của Hội nghị là đã đặt vấn đề khởi nghĩa vũ trang vào chương trình nghị sự của Cách mạng Đông Dương.

* Ngày 6-11-1967, Hồ Chủ tịch gửi điện tới Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô về việc ngày 4-11 Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô quyết định tặng Người Huân chương Lênin - Huân chương cao quý nhất của Liên Xô.

Hồ Chủ tịch đã tỏ lòng cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Xô viết tối cao Liên Xô, Chính phủ Liên Xô, đồng thời, bằng những lời lẽ hết sức chân thành, Người đề nghị: "Hãy tạm hoãn việc trao tặng phần thưởng cực kỳ cao quý ấy. Đến ngày nhân dân chúng tôi đánh đuổi được bọn đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn đất nước Việt Nam, tôi sẽ đại diện cho toàn thể đồng bào tôi trân trọng và vui mừng lãnh lấy Huân chương mang tên Lênin vĩ đại".

* Ngày 6-11-1967, quân và dân Hà Nội đã bắn rơi chiếc máy bay F105 của Giặc Mỹ. Đây là chiếc máy bay Mỹ thứ 2.500 bị bắn rơi trên miền bắc nước ta, là chiếc thứ 200 bị quân dân Thủ đô bắn rơi tại Hà Nội.

Trong hai lần chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc, quân và dân thủ đô Hà Nội đã bắn rơi 351 máy bay Mỹ, trong đó 32 chiếc B52 và 2 chiếc F111.

Hà Nội xứng đáng là Thủ đô của "Phẩm giá con người" như bạn bè quốc tế ca ngợi.

* Ngày 6-11-1979, khởi công xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình trên Sông Đà.

Đến ngày 4-4-1994, tổ máy số 8, tổ máy cuối cùng đã hoà điện vào lưới điện quốc gia. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có công suất 1.920 mêga oát.

Đây là thành quả của 15 nǎm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô. Có 168 người (trong đó có 11 công dân Liên Xô) đã hy sinh tính mạng vì dòng điện ngày mai.

Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một công trình thuỷ điện lớn bậc nhất ở châu Á.

Thế giới

* Ơgien Pôchiê sinh ngày 6-11-1816 và qua đời nǎm 1887

Ông là nhà thơ cách mạng vô sản Pháp, tác giả lời bài "Quốc tế ca" - bài ca đấu tranh của công nhân toàn thế giới.
Ông đã từng cầm súng chiến đấu cho công xã Pari (tháng 3-1871).
Ơgien Pôchiê được Lênin gọi là "nhà tuyên truyền vĩ đại của cách mạng vô sản".

* Clốt Lui Béctôlê sinh nǎm 1794 và mất ngày 6-11-1822.

Ông là nhà hoá học người Pháp đã tìm ra tính tẩy màu của hipôcrolit (nước gia-ven), chế thuốc nổ clorát, nêu ra định luật về phản ứng thuận nghịch giữa muối, axit và badơ. Ông cũng chứng minh không phải mọi axit đều chứa oxigen.

Béctôle cùng với Môngơ lập trường Đại học Bách khoa, cùng với Laplaxơ lập Hội bác học Accơi. Ông là viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Pháp.