Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thành Nhiên-lửa đam mê không bao giờ tắt

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thành Nhiên-lửa đam mê không bao giờ tắt
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thành Nhiên-lửa đam mê không bao giờ tắt
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thành Nhiên-lửa đam mê không bao giờ tắt
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thành Nhiên-lửa đam mê không bao giờ tắt
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thành Nhiên-lửa đam mê không bao giờ tắt
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thành Nhiên-lửa đam mê không bao giờ tắt

Bài, ảnh: Thành Đức Vĩnh

Thiết kế: Ngọc Trâm