Xã hội   Giáo dục

Bộ Giáo dục và Ðào tạo:

Nghiêm cấm nhà trường lợi dụng Hội cha mẹ học sinh, thu tiền trái quy định 

Cập nhật ngày: 12/09/2020 - 15:46

BTN - Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục các cấp hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục.

HĐND huyện Tân Châu giám sát công tác quản lý thu chi các khoản đóng góp tự nguyện ở trường học, năm học 2019-2020. Ảnh minh hoạ

Trước hết, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo hướng dẫn, bố trí vốn đối ứng để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đầu tư của các chương trình, đề án, dự án... thụ hưởng qua Bộ GD&ÐT, tập trung các nguồn lực để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Ðẩy mạnh việc giải ngân các nguồn kinh phí đề án, dự án liên quan để bảo đảm tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ưu tiên bố trí các nguồn lực để huy động và phân bổ ngân sách cho giáo dục bảo đảm chi thường xuyên (tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các hoạt động giảng dạy, học tập...) cho các cơ sở giáo dục đúng quy định tại Quyết định số 46/2016/QÐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đối với định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục để bảo đảm điều kiện thực hiện tốt các chỉ đạo của ngành Giáo dục. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDÐT năm 2017 của Bộ GD&ÐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Về học phí, căn cứ vào trần học phí năm học 2020-2021 quy định tại Nghị định số 86/2015/NÐ-CP năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hội đồng nhân dân cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn quản lý và tình hình dịch Covid- 19. Trong trường hợp tổ chức học trực tuyến (online), mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NÐ-CP.

 Về quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, các địa phương thực hiện theo điểm b, khoản 6, Ðiều 99 Luật Giáo dục 2019, hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền.

Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDÐT năm 2018 của Bộ GD&ÐT quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Giá và các văn bản có liên quan.

Tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDÐT ngày 22.11.2011 của Bộ GD&ÐT.

 Về hỗ trợ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, thực hiện hỗ trợ chi phí học tập, trang bị SGK cho học sinh đối tượng chính sách, học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn theo quy định tại Khoản 3, Ðiều 11 Nghị định số 86/2015/NÐ-CP và một số văn bản khác liên quan, trong đó có Công văn số 2689/BGDÐT-GDTH ngày 22.7.2020 của Bộ GD&ÐT, đề nghị các địa phương chủ động thực hiện hỗ trợ SGK cho các đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.

Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách đặc thù hỗ trợ SGK cho các thư viện dùng chung, cho học sinh thuộc các hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 251/TB-VPCP ngày 24.7.2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá tháng 7.2020, bảo đảm tất cả học sinh có đủ SGK trước năm học mới 2020-2021.

Bộ GD&ÐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, lập đường dây nóng, thông báo công khai đường dây nóng trên website để người dân phản ánh và đồng thời báo cáo những vướng mắc về Bộ GD&ÐT để có giải pháp phù hợp.

Ð.V.T