Văn hóa - Giải trí   Về Tây Ninh

Người dân phục chế hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng

Người dân phục chế hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng
Người dân phục chế hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng
Người dân phục chế hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng
Người dân phục chế hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng
Người dân phục chế hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng
Người dân phục chế hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng
Người dân phục chế hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng
Người dân phục chế hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng
Người dân phục chế hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng

Bài, ảnh: Đại Dương - Quốc Sơn

Thiết kế: Ngọc Trâm