Ông Cả Đặng Văn Trước:

Người mở đất lập thôn xứ Trảng

Người mở đất lập thôn xứ Trảng
Người mở đất lập thôn xứ Trảng
Người mở đất lập thôn xứ Trảng
Người mở đất lập thôn xứ Trảng
Người mở đất lập thôn xứ Trảng