Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Chính sách pháp luật:

Nhà nước tạo điều kiện cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống

Cập nhật ngày: 20/08/2021 - 16:01

BTNO - Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Theo quy định của Luật Đặc xá, việc thực hiện đặc xá phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch; bảo đảm yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Nhà nước động viên, khuyến khích người bị kết án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng đặc xá; tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị đặc xá cho người không đủ điều kiện được đặc xá; không đề nghị đặc xá cho người đủ điều kiện được đặc xá; cản trở người bị kết án phạt tù thực hiện quyền được đề nghị đặc xá; đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, nhũng nhiễu trong việc thực hiện đặc xá; cấp, xác nhận giấy tờ, tài liệu liên quan đến người được đề nghị đặc xá trái quy định của pháp luật; từ chối cấp, xác nhận giấy tờ, tài liệu mà theo quy định của pháp luật người được đề nghị đặc xá phải được cấp, xác nhận; giả mạo giấy tờ, tài liệu liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

Người được đề nghị đặc xá được phổ biến chính sách, pháp luật về đặc xá; được thông báo Quyết định về đặc xá, văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện của người được đề nghị đặc xá và thông tin khác về đặc xá liên quan đến người được đề nghị đặc xá; liên hệ với thân nhân để thu thập giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị đặc xá; có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cấp, xác nhận giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị đặc xá; có nghĩa vụ cung cấp giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đề nghị đặc xá; khai báo đầy đủ, trung thực thông tin về cá nhân liên quan đến việc đề nghị đặc xá; khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Người được đặc xá có quyền được cấp Giấy chứng nhận đặc xá; được chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan giúp đỡ để hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện về việc làm, ổn định cuộc sống; được hưởng các quyền khác như người đã chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, có nghĩa vụ xuất trình Giấy chứng nhận đặc xá với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, đơn vị quân đội nơi người đó về cư trú hoặc làm việc; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Người được đặc xá là người nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đặc xá; được hưởng các quyền khác như người đã chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Anh Tuyết