BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 15/01/2012 - 11:12

Trong quá trình thực hiện các CTMTQG năm 2011, Tây Ninh còn gặp không ít khó khăn, nhất là việc thực hiện CTMTQG về xây dựng nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện Tây Ninh có 4 tiêu chí bị “vướng”, khó thực hiện là các tiêu chí 6, 7, 10 và 12. Đây là những cái khó lớn nhất, khó tháo gỡ nhất trong quá trình thực hiện các CTMTQG cũng như trong xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2006 - 2010: còn nhiều hạn chế

Trong giai đoạn 2006- 2010, Tây Ninh đã thực hiện 10 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về giảm nghèo; dân số và kế hoạch hoá gia đình; phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; văn hoá; giáo dục- đào tạo; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; vệ sinh an toàn thực phẩm; việc làm. Trong giai đoạn này, Tây Ninh được giao gần 309,5 tỷ đồng.

Nông dân cần hỗ trợ nhiều hơn trong sản xuất

Về CTMTQG giảm nghèo, Tây Ninh được giao 9,07 tỷ, đã giải ngân được gần 5,2 tỷ. Về CTMTQG dân số và kế hoạch hoá gia đình, kế hoạch vốn được giao gần 28 tỷ, đã giải ngân gần 25,4 tỷ thực hiện các dự án tuyên truyền, vận động, cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình… Về CTMTQG phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, kế hoạch vốn được giao là 29,2 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 28,3 tỷ. Về CTMTQG về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, kế hoạch vốn được giao 48,2 tỷ, đã giải ngân 46,150 tỷ. CTMTQG về văn hoá, kế hoạch vốn được giao là 16,826 tỷ, đã giải ngân được 14,760 tỷ. CTMTQG về giáo dục- đào tạo, kế hoạch vốn được giao lên đến 163,13 tỷ, đã giải ngân được 140,286 tỷ. Về CTMTQG phòng, chống tội phạm, kế hoạch vốn được giao là 3,32 tỷ, đã giải ngân toàn bộ vào việc thực hiện công tác tuyên truyền, phòng – chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Về CTMTQG phòng, chống ma tuý, kế hoạch vốn được giao là 5,9 tỷ, đã giải ngân hết. Về CTMTQG về vệ sinh an toàn thực phẩm, kế hoạch vốn được giao là hơn 4 tỷ đồng, đã giải ngân gần 4 tỷ. Về CTMTQG về việc làm, kế hoạch vốn được giao là 1,865 tỷ đồng, đã giải ngân 453 triệu đồng.

Đánh giá về kết quả thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2006 – 2010, UBND tỉnh cho biết: Ý thức cộng đồng được nâng lên về phòng, chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm; các bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội được kiềm chế; nhận thức về sức khoẻ sinh sản của người dân được đầy đủ hơn, góp phần kéo giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; chất lượng cuộc sống dân cư, nhất là vùng nông thôn được cải thiện; hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tăng lên…

Tuy nhiên, việc thực hiện các CTMTQG giai đoạn này vẫn còn không ít hạn chế: Tỷ lệ sinh giảm nhưng chưa bền vững, có khả năng tái tăng. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm nhưng không vững chắc, nguy cơ tái nghèo cao, vẫn còn một bộ phận dân cư nghèo khổ. Khâu giải quyết việc làm, nhất là việc làm cho lao động nông thôn còn hạn chế. Các dịch bệnh ở người, nhất là bệnh không truyền nhiễm mới phát sinh đang có chiều hướng gia tăng. Vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được bảo đảm..

Giai đoạn 2011 – 2015: khó khăn xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2011, kế hoạch vốn được giao cho Tây Ninh để thực hiện 13 CTMTQG là gần 128 tỷ đồng. Đến cuối năm, tỉnh đã thực hiện được 99,6 tỷ đồng. Trong đó, CTMTQG về việc làm đã thực hiện được 15,737 tỷ (kế hoạch trên 32 tỷ), bao gồm các dự án đổi mới và phát triển dạy nghề; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đào tạo nghề cho người khuyết tật. CTMTQG về giảm nghèo đã thực hiện trên 3,5 tỷ (kế hoạch gần 4,5 tỷ), thực hiện các dự án: hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, dạy nghề cho người nghèo, khuyến nông - lâm - ngư.

CTMTQG về nước sạch và vệ sinh môi trường: đã thực hiện hết số vốn được giao (12,4 tỷ), thực hiện các dự án: cấp nước tập trung, truyền thông… CTMTQG y tế, được giao và đã giải ngân trên 6,3 tỷ đồng. CTMTQG về dân số và kế hoạch hoá gia đình, kế hoạch vốn được giao và đã thực hiện hết gần 9,6 tỷ đồng.

Nhiều CTMTQG góp phần giảm gánh nặng cuộc sống cho người nghèo

CTMTQG về vệ sinh an toàn thực phẩm có kế hoạch vốn được giao gần 2,5 tỷ đồng, đã thực hiện trên 2,145 tỷ đồng. CTMTQG về văn hoá có kế hoạch vốn được giao và đã thực hiện hết 5,442 tỷ đồng. CTMTQG về giáo dục và đào tạo được giao 35,4 tỷ, đã giải ngân được 31,4 tỷ cho các dự án đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục...

CTMTQG phòng, chống ma tuý được giao và đã giải ngân hết 2,7 tỷ đồng. CTMTQG về phòng, chống tội phạm được giao và đã giải ngân hết 940 triệu đồng. Về CTMTQG ứng phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch vốn được giao là 1 tỷ đồng, đã giải ngân 300 triệu. CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã giải ngân gần 7 tỷ đồng (kế hoạch vốn gần 13 tỷ đồng), chủ yếu đầu tư kết cấu hạ tầng; đào tạo, tập huấn, tuyên truyền; hỗ trợ triển khai một số hoạt động sản xuất. CTMTQG phòng, chống HIV/AIDS được giao và đã giải ngân hết 2,21 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện các CTMTQG năm 2011, Tây Ninh còn gặp không ít khó khăn, nhất là việc thực hiện CTMTQG về xây dựng nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện Tây Ninh có 4 tiêu chí bị “vướng”, khó thực hiện là các tiêu chí 6, 7, 10 và 12. Đây là những khó khăn lớn nhất, khó tháo gỡ nhất trong quá trình thực hiện các CTMTQG cũng như trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, lãnh đạo tỉnh đã kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia cho phù hợp. Mặt khác, theo Quyết định số 800/QĐ-TTg thì các công trình đường giao thông đến trung tâm xã, trụ sở xã, trường học đạt chuẩn, trạm y tế xã, nhà văn hoá xã do Trung ương hỗ trợ 100% vốn. Ước tính, các công trình này cần khoảng 2.000 tỷ đồng, trong khi trước đây tỉnh dự tính chỉ… 216 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ cho người dự các lớp thuộc dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện quá thấp, không huy động được người nghèo tham gia…

Dự kiến, tỉnh sẽ thực hiện 15 CTMTQG trong năm 2012. Tuy nhiên đến nay, Tây Ninh chưa được giao vốn triển khai thực hiện.

ĐÌNH CHUNG