Những địa danh mang tên cây

Những địa danh mang tên cây
Những địa danh mang tên cây
Những địa danh mang tên cây
Những địa danh mang tên cây
Những địa danh mang tên cây
Những địa danh mang tên cây
Những địa danh mang tên cây

Bài, ảnh: Đại Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm