Những “dốc Thượng” núi Bà Đen

Nếu dốc Thượng chùa Bà khiến khách hành hương nặng lòng với các vị tổ sư có công “phá thạch khai sơn” khu Phật tích Bà Đen; thì ở chùa Hang lại khiến người người ta nặng lòng với cán bộ chiến sĩ từng tham gia bảo vệ, gìn giữ núi khỏi rơi vào tay giặc ngoại xâm.

Những “dốc Thượng” núi Bà Đen
Những “dốc Thượng” núi Bà Đen

Bài, ảnh: Trần Vũ (còn tiếp)

Thiết kế: Ngọc Trâm