Những mục tiêu cơ bản của Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1909/QĐ-TTg năm 2021 (gọi tắt là Quyết định 1909) phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030.

Những mục tiêu cơ bản của Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030

Bài, ảnh: Đ.V.T

Thiết kế: Ngọc Trâm