Những Nghị quyết quan trọng trong 14 kỳ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) Đảng khóa XII đã họp 14 hội nghị trong 5 năm qua. Hội nghị lần thứ 15 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 1.

Những Nghị quyết quan trọng trong 14 kỳ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nguồn VOV