Xã hội   Giáo dục

Nỗ lực không ngừng, vươn tới ước mơ

Nỗ lực không ngừng, vươn tới ước mơ
Nỗ lực không ngừng, vươn tới ước mơ
Nỗ lực không ngừng, vươn tới ước mơ
Nỗ lực không ngừng, vươn tới ước mơ
Nỗ lực không ngừng, vươn tới ước mơ
Nỗ lực không ngừng, vươn tới ước mơ

Bài, ảnh: Ngọc Bích

Thiết kế: Ngọc Trâm