Noi theo gương Bác “Tuổi cao, chí càng cao”

Noi theo gương Bác “Tuổi cao, chí càng cao”
Noi theo gương Bác “Tuổi cao, chí càng cao”
Noi theo gương Bác “Tuổi cao, chí càng cao”

Bài, ảnh: Phương Thảo - Hà Quang

Thiết kế: Ngọc Trâm