Xã hội   Giáo dục

Khan hiếm nguồn tuyển giáo viên:

Phải chăng chính sách không còn phù hợp thực tế ?

Dù hiện nay đang dạy học trực tuyến, nhưng đến một lúc nào đó, con người sẽ chiến thắng dịch bệnh Covid- 19, hình thức dạy học tuyền thống sẽ trở lại. Để dạy và học ổn định, phải có đủ số giáo viên cần thiết theo quy định.

Phải chăng chính sách không còn phù hợp thực tế ?

Bài, ảnh: Việt Đông

Thiết kế: Ngọc Trâm