Kinh tế   Kinh tế

Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% 

Cập nhật ngày: 16/09/2021 - 08:56

BTNO - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23.6.2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 (viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW).

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu tiếp nhận gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Trúc Ngân

Việc xây dựng Kế hoạch này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; là điều kiện để bảo đảm cho sự phát triển ổn định và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo, gỏp phần tích cực cùng cả nước phấn đẩu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặc trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc huy động cả hệ thống chính trị, toàn xã hội tham gia vào công tác giảm nghèo bền vững.

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã thuộc vùng đồng bào thiểu số, các xã biên giới; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững.

Phấn đấu năm 2021, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,2%. Giai đoạn 2022 – 2025, bình quân mỗi năm giảm từ 0,5 - 0,7% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó tập trung vào nhóm hộ nghèo dân tộc thiểu số, phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo theo quy định, cụ thể: Thực hiện hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; Đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; Phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hưởng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định; Đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ cho 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều bị thiếu hụt chỉ tiêu về giáo dục.

Để đạt được những mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; Tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo gắn với mục trên phát triển bền vững; Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo; Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo.

Hy Uyên