BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phấn đấu đến năm 2025, thị xã Tây Ninh đủ tiêu chuẩn của đô thị loại II

Cập nhật ngày: 25/04/2013 - 01:32
HTML clipboard

Tập trung huy động mọi nguồn lực để tạo bước đột phá và tạo sự chuyển biến tích cực về đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội…

Giao thông là lĩnh vực được tỉnh tập trung đầu tư

(BTN) - UBND tỉnh vừa đề ra Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 4.5.2012 của Tỉnh uỷ, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch này là tập trung huy động mọi nguồn lực để tạo bước đột phá và tạo sự chuyển biến tích cực về đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng quy hoạch trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng thành phố Hồ Chí Minh; bảo đảm đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững; tăng cường hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, cần tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực trọng tâm với các mục tiêu cụ thể là:

Về hạ tầng giao thông: Đảm bảo kết nối đồng bộ với các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành hệ thống giao thông kết nối thị xã Tây Ninh với trung tâm các huyện, có nghiên cứu đấu nối với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia; nâng cấp đồng bộ các tuyến giao thông đến các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để nâng cao năng lực vận tải, giao thông được thông suốt, an toàn; tiếp tục phát triển giao thông nông thôn; xây dựng các cảng, bến thuỷ nội địa theo quy hoạch.

Về hạ tầng du lịch: Phát triển hạ tầng du lịch, các cơ sở lưu trú, các khu du lịch, nhất là khai thác thế mạnh du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng để thu hút khách. Về hạ tầng đô thị và nông thôn mới: Xây dựng thị xã Tây Ninh từng bước có kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường; đảm bảo đủ các điều kiện đến năm 2015 được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, và đến năm 2025 thành phố Tây Ninh đủ tiêu chuẩn của đô thị loại II. Xây dựng và phát triển đô thị Thị xã gắn với xây dựng nông thôn mới…

HOÀNG ĐÌNH BẢO