BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT 3 tháng cuối năm 2022 

Cập nhật ngày: 04/11/2022 - 18:49

BTNO - Tây Ninh tăng cường phát triển người tham gia BHXH, BHYT 3 tháng cuối năm 2022, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác năm, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT 3 tháng cuối năm 2022, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp triển người tham BHXH, BHYT; xây dựng kế hoạch phát động phong trào để các đơn vị trực thuộc vận động được ít nhất một người thân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trở lên, vận động 100% những người thân trong gia đình tham gia BHYT hộ gia đình khi chưa tham gia BHYT các nhóm BHYT khác.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu vận động 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2022-2023.

UBND tỉnh yêu cầu bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phân tích cụ thể, phân loại rõ các đơn vị chưa tham gia và tham gia BHXH, BHYT chưa đầy đủ, qua đó đề xuất các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra đột xuất. Qua đó, tập hợp hồ sơ, tài liệu của các đơn vị vi phạm chuyển  cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các cơ quan truyền thông, qua mạng xã hội, qua hội nghị tuyên truyền, phát hành tờ bướm, tờ rơi, băng-rôn… về chính sách BHXH, BHYT, phối hợp với tổ chức dịch vụ thu, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia BHXH tự nguyện cho một người thân nhằm đạt kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thực hiện vận động 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2022-2023, đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một tiêu chí đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trực thuộc.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu tăng cường phát triển người tham gia BHXH, BHYT 3 tháng cuối năm 2022.

Sở Y tế chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế. Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, đẩy mạnh cải tiến thủ tục hành chính trong tổ chức khám, chữa bệnh BHYT để tạo điều kiện  thuận lợi cho người có thẻ BHYT được thụ hưởng tốt các dịch vụ y tế; bố trí đủ nhân lực, đầu tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho người cận nghèo, người có thu nhập trung bình, lao động khu vực phi chính thức... để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND yêu cầu tiến hành rà soát, lập danh sách đầy đủ, kịp thời, chính xác để cấp thẻ  BHYT cho người có công với cách mạng, người nghèo, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, trẻ em dưới 6 tuổi… trong đó phải quan tâm, chú ý đến từng nhóm đối tượng chưa được cấp thẻ BHYT như: Người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình… nhằm đảm bảo quyền lợi về chính sách chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh BHYT của người dân.

Huy động nguồn nhân lực, ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện, kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tâm Giang