Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% so với chỉ tiêu được giao 

Cập nhật ngày: 01/04/2024 - 15:57

BTN - Công khai thông tin các đơn vị, cá nhân nợ thuế, chây ỳ nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND tỉnh vừa phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước với chủ đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024”, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) trên địa bàn tỉnh.

Công nhân sản xuất tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu. Ảnh: Trúc Ly

Theo UBND tỉnh, đợt thi đua nhằm phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua thu, nộp ngân sách các năm trước, tạo động lực cho cán bộ, công chức và người lao động cùng với nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước năm 2024.

Qua đó tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và nhân dân trong tỉnh, tích cực thu, nộp kịp thời các khoản thuế, phí và lệ phí vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Đối tượng thi đua là các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và nhân dân trong tỉnh.

Nội dung thi đua được UBND tỉnh đề ra bao gồm thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 8.12.2023 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024; Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 15.12.2023 của UBND tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% so với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao.

Song song đó, triển khai thực hiện tốt các biện pháp quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước; tăng cường quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; phân bổ và giao dự toán đúng thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Để đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành có liên quan. Cụ thể, giao Sở Tài chính theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các giải pháp điều hành thu ngân sách Nhà nước năm 2024; phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các quy định về mức thu đối với các khoản phí, lệ phí, các quy định về giá đất… khi có sự thay đổi về chính sách, mức thu bảo đảm phù hợp với thực tế; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đối với Cục Thuế tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 được giao, thực hiện giao dự toán thu ngân sách cho các đơn vị thu trong ngành. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, dự báo tình hình, tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, qua đó xác định nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp điều hành thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2024 ở mức cao nhất.

Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế hoạt động kinh doanh hiệu quả; triển khai thực hiện hoá đơn điện tử theo quy định đạt tỷ lệ cao nhất; tiếp tục triển khai thực hiện tốt hình thức khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn.

Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt công tác quản lý nguồn thu. Tăng cường cơ sở thu, chống thất thu ngân sách, quản lý nợ thuế theo từng chuyên đề cụ thể; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh và nợ đọng vào ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu vượt dự toán ngân sách giao và giữ tỷ lệ nợ thuế dưới 05% tổng thu ngân sách.

Riêng Cục Hải quan tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của Luật Quản lý thuế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh; phấn đấu thu vượt mức dự toán thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2024.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan lập danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có nhu cầu nhập khẩu thiết bị, máy móc, hỗ trợ và tạo điều kiện giải quyết các thủ tục, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách; tăng cường kiểm tra xác định trị giá, xây dựng danh mục quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế thông qua áp giá, áp mã tính thuế, chứng nhận xuất xứ hàng hoá; tổ chức thu kịp thời các khoản thuế có khả năng thu của các tổ chức, cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng- nhất là cơ quan Thuế để thực hiện hiệu quả các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, đất đai; tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai sớm hoàn thành đi vào hoạt động, góp phần tăng thu ngân sách tỉnh; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân và chủ đầu tư để xảy ra chậm tiến độ và giải ngân vốn các công trình; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phát động phong trào thi đua giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án đầu tư mới, các trường hợp chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn trên địa bàn để ngành Thuế và các ngành, địa phương có thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý thuế.

Ngoài các đơn vị trên, tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành khác và các địa phương đề ra các giải pháp, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành vào mục tiêu chung đã đề ra.

“Công khai thông tin các đơn vị, cá nhân nợ thuế, chây ỳ nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết thu tiền sử dụng đất để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2024” - UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh.

Thanh Hà