Phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”

Cập nhật ngày: 14/05/2022 - 10:39

BTNO - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh vừa phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5.2022 với chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý”.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị... phát động rộng rãi cuộc thi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang của cơ quan, đơn vị và nhân dân, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Thời gian gửi bài dự thi trước ngày 30.5.2022. Bài thi gửi về Sở Tư pháp hoặc email: baiduthitimhieuphapluat2022@gmail.com.

H.Đ