Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

Cập nhật ngày: 31/12/2021 - 08:26

BTN - Với vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) được giao trọng trách là đầu mối tổ chức, triển khai, thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Đoàn giám định xã hội Liên hiệp Hội khảo sát thực tế phòng công nghệ thông tin (Dự án Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh). Ảnh chụp trước ngày 27.4.2021.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB&GĐXH) được xác định là một trong những trách nhiệm quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Tại Tây Ninh, ngày 21.6.2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND “Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Tây Ninh”, 10 năm qua, Liên hiệp Hội Tây Ninh đã hoàn thành tốt 15 nhiệm vụ TV, PB&GĐXH do UBND tỉnh giao trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, thuỷ lợi, xây dựng nông thôn mới, giao thông… trong đó có nhiệm vụ thẩm định các Dự án quan trọng như: đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Sorbitol 30.000 tấn/năm; hệ thống thuỷ lợi phục vụ khu dân cư Chàng Riệc; quy hoạch phát triển KH&CN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phản biện các dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 2 huyện Gò Dầu và Bến Cầu đến năm 2020; báo cáo kinh tế kỹ thuật kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng; hệ thống thoát nước khu vực TP. Tây Ninh - Hoà Thành; quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Giám định xã hội chương trình xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Tây Ninh...

Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn tổ chức nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo, hội nghị tư vấn - phản biện; tham gia đóng góp nhiều đề tài, dự án, đề án do các ngành, đơn vị tổ chức. Các hội thành viên, hội viên tập thể thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Tây Ninh tham gia thẩm định, phản biện và góp ý hơn 700 nhiệm vụ, dự án, văn bản thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, giáo dục, xây dựng, y tế, giao thông, thuỷ lợi, quản lý nhà nước…

Đoàn giám định xã hội Liên hiệp Hội khảo sát thực tế trang thiết bị tại Trung tâm Y tế Hoà Thành (Đề án trang cấp thiết bị y tế cho cơ sở). Ảnh chụp trước ngày 27.4.2021.

Có thể nói, với sự tham gia của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh trong hoạt động TV, PB&GĐXH đã đóng góp nhiều ý kiến tư vấn, phản biện trên các lĩnh vực, được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan đánh giá cao. Nhiều đơn vị liên hệ Liên hiệp Hội Tây Ninh “đặt hàng” phản biện ngoài nhiệm vụ Nhà nước giao, thể hiện uy tín của Liên hiệp Hội trong hoạt động này.

Hằng năm, Liên hiệp Hội đề xuất UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận để Liên hiệp Hội tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công trình phúc lợi, an sinh xã hội trên địa bàn. Hầu hết các đề xuất đều được chấp thuận, nhưng cũng có nhiều ngành, đơn vị từ chối sự tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội.

Điều này cho thấy, các đơn vị, ngành chưa thực sự nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả công tác TV, PB&GĐXH của Liên hiệp Hội. Vấn đề này cần được giải quyết trong thời gian tới thông qua công tác tuyên truyền, nhằm thay đổi nhận thức của các ngành, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả trong công tác TV, PB&GĐXH của Liên hiệp Hội...

ThS. Lê Ngọc Hoà