Công nghệ   Chuyển đổi số

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số

Bài, ảnh: Trúc Ly;

Thiết kế: Ngọc Trâm