Phát triển năng khiếu, kỹ năng cho trẻ trong dịp hè

Phát triển năng khiếu, kỹ năng cho trẻ trong dịp hè
Phát triển năng khiếu, kỹ năng cho trẻ trong dịp hè
Phát triển năng khiếu, kỹ năng cho trẻ trong dịp hè

Bài, ảnh: Ngọc Bích - Lê Thuỳ

Thiết kế: Ngọc Trâm