Kinh tế   Kinh tế

Phát triển thương mại giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Cập nhật ngày: 23/01/2022 - 12:20

BTNO - Ngày 11.1, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 98/KH-UBND tỉnh về Chiến lược “Phát triển thương mại giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Co.opMart  TP Tây  Ninh.

UBND tỉnh đề ra mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021 -2030 như sau: Giá trị tăng thêm thương mại trong tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 9-9,5%/năm; đến năm 2030 đóng góp khoảng 15-15,5% vào GRDP của tỉnh.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 10%/năm. Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá của các khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 90%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hoá của cả tỉnh.

Môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường và cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm các hoạt động thương mại vận hành phù hợp với quy luật thị trường, điều kiện phát triển kinh tế trong nước và yêu cầu của hội nhập; cơ bản hình thành khung chính sách về hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối xanh bền vững, bảo đảm triển khai có hiệu quả các mô hình phân phối xanh bền vững.

Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phát triển đồng bộ, đa dạng, kết hợp hài hoà giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của thị trường trên từng địa bàn, phục vụ hiệu quả cho hoạt dộng kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Giai đoạn 2031 – 2045, giá trị tăng thêm thương mại trong tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 8,5 - 9%/năm; đến năm 2045 đóng góp khoảng 15,5 - 15,7% vào GRDP của tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt tốc độ tăng bình quân 12%/năm. Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá của các khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 85%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 15% tổng mức bán lẻ hàng hoá của cả tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh  đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như: Gia tăng nhu cầu tiêu dùng, phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hoá; Phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hoá; Đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường trong nước; Nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại.

Nhi Trần