BAOTAYNINH.VN trên Google News

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh uỷ, kinh tế- xã hội khu vực biên giới tiếp tục phát triển

Cập nhật ngày: 05/03/2009 - 09:56

Toàn cảnh phiên họp

Ngày 4.3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3.2009 để thông qua 3 nội dung quan trọng.

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12.10.2007 của Tỉnh uỷ về tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày cho thấy tình hình kinh tế- xã hội khu vực biên giới ở Tây Ninh tiếp tục phát triển. Nhiều đề án, chương trình đầu tư biên giới được triển khai thực hiện. Đề án 160 và các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 134, 135 cùng nhiều chính sách khác đã góp phần đưa kinh tế- xã hội vùng biên giới phát triển toàn diện hơn. Cụ thể năm 2008: tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn Nhà nước hơn 104 tỷ đồng; sản xuất nông nghiệp tăng 9,5% so với năm 2007; tăng thêm 39 cơ sở sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; mạng lưới thương mại tiếp tục duy trì gồm 14 chợ xã, 3 chợ liên xã và 5 chợ cửa khẩu; 20 xã biên giới đều có trường mầm non, tiểu học THCS và 3 trường THPT; 18/20 xã biên giới có bác sĩ phục vụ thường xuyên; đời sống vật chất, tinh thần người dân khu vực biên giới được nâng lên… Tuy nhiên, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực biên giới vẫn còn chậm, hạ tầng xã hội chưa được đầu tư nhiều, mức sống người dân tuy có được nâng lên nhưng vẫn còn thấp, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã còn thiếu về số lượng và yếu về năng lực…

Phiên họp cũng xem xét thông qua 2 nội dung quan trọng khác gồm: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

S.T