Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái

Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái
Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái
Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái
Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái
Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái
Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái
Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái
Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái
Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái
Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái
Quan hệ Việt-Mỹ: Tan sương đầu ngõ, đơm hoa kết trái

Nguồn vietnamnet

Thiết kế: Ngọc Trâm