BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quy định đánh giá, xếp loại đơn vị học tập

Cập nhật ngày: 22/10/2022 - 07:24

BTNO - Theo Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT, đơn vị học tập là các cơ quan, đoàn thể, trong đó mọi người được tạo điều kiện thuận lợi và có nhu cầu tự học, học tập thường xuyên, học cách học cùng nhau nhằm mở rộng hiểu biết trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công dân học tập là công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là thành viên) trong cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc trung ương; cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh; cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ; cơ quan thuộc UBND cấp huyện; cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (gọi chung là đơn vị), có ý thức tích cực, tự giác học tập nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc, có khả năng thích ứng với môi trường sống và làm việc trong xã hội hiện đại.

Mục đích của việc xây dựng đơn vị học tập nhằm tạo cơ hội, điều kiện cho thành viên trong đơn vị được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng mẫu hình công dân học tập trong các đơn vị, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Đây còn là kênh thông tin, căn cứ, cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện và huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong đơn vị, là căn cứ để xem xét đánh giá kết quả công tác hằng năm của đơn vị và các thành viên trong đơn vị.

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại đơn vị học tập bao gồm: Đề cao trách nhiệm tự đánh giá, xếp loại của các đơn vị và trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, xếp loại của UBND cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định tại thông tư này theo tinh thần công khai, công bằng, minh bạch, khách quan.

Tiêu chí về các điều kiện để xây dựng đơn vị học tập (tối đa 30 điểm), cụ thể như sau:  Đơn vị có chủ trương hoặc kế hoạch cho thành viên học tập thường xuyên (tối đa 10 điểm); đơn vị có các quy định cụ thể nhằm động viên thành viên học tập (tối đa 10 điểm); đơn vị quan tâm đầu tư các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên (tối đa 10 điểm).

Tiêu chí về kết quả học tập của thành viên (tối đa 30 điểm): 100% thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hàng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt (tối đa 10 điểm); 100% thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi (tối đa 05 điểm);  100% thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của nhà nước (tối đa 10 điểm); 100% thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên (tối đa 5 điểm).

Thông tư 22 quy định các tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng đơn vị học tập (tối đa 40 điểm).

Trong đó, 100% thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của công dân học tập (tối đa 25 điểm), gồm: có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội; có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân; có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi trường; có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề; hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử văn hóa phù hợp…

Tổng số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí là 100. Xếp loại: Loại tốt tổng số điểm đạt được từ 85 điểm đến 100 điểm; loại khá đạt được từ 70 điểm đến dưới 85 điểm;  loại trung bình từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; loại chưa đạt thuộc các trường hợp còn lại. Việc đánh giá, xếp loại đơn vị học tập được thực hiện định kỳ một năm một lần.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc trung ương; cơ quan thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh); cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ; cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh cấp huyện (gọi chung là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện) và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việt Đông


Liên kết hữu ích