Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Chính sách - Pháp luật

Quy định mới của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất 

Cập nhật ngày: 16/03/2018 - 05:45

BTN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất. Theo thông tư này, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hằng năm được xác định theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ tương ứng với từng khu vực, tuyến đường do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư nêu rõ, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 30, Ðiều 2 Nghị định số 01/2017/NÐ-CP, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định theo quy định tại khoản 1, Ðiều 3 Thông tư này của thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định trừ (-) đi số tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thông tư cũng quy định thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất như sau: trường hợp được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm theo quy định tại khoản 20, Ðiều 2 Nghị định số 01/2017/NÐ-CP mà hộ gia đình, cá nhân đã có giấy chứng nhận thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm theo quy định tại khoản 20, Ðiều 2 Nghị định số 01/2017/NÐ-CP mà hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Ðiều 100 Luật Ðất đai, Ðiều 18 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc nhận chuyển nhượng đất ở của hộ gia đình, cá nhân sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 1.7.2014 trở về sau thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trừ (-) tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân của từng khu vực tại thời điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tổ chức kinh tế được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 29, khoản 30, Ðiều 2 Nghị định số 01/2017/NÐ-CP, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tính theo giá đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định theo quy định tại khoản 1, Ðiều 3 Thông tư này của thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định trừ (-) đi số tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 Ðối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1.7.2014 mà chưa thanh toán nợ, thông tư quy định như sau: trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1.3.2011 thì trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 1.3.2011, người sử dụng đất được thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 1.3.2011 đến trước ngày 1.7.2014 thì được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại Nghị định số 45/2014/NÐ-CP, người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày ghi nợ; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Thông tư số 10 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16.6.2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/NÐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.3.2018.

HỮU ÐỨC