Xã hội   Tây Ninh chung tay phòng chống Covid-19

Quy định thu gom, xử lý rác thải, nước thải y tế ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 14/09/2021 - 14:29

BTNO - Ngày 9.9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu gom, xử lý rác thải, nước thải y tế ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên công ty cổ phần môi trường xanh Việt Nam thu gom rác thải tại khu cách ly Covid-19.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao năng lực thu gom, xử lý, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, đáp ứng phù hợp, hiệu quả trong từng tình huống diễn biến của dịch bệnh. Chủ động tất cả các phương án nhằm đáp ứng khả năng thu gom, xử lý tất cả chất thải phát sinh tại các khu cách ly, vùng phong tỏa, Bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 cũng như xử lý thi hài do nhiễm SARS-CoV-2 trên phạm vi toàn tỉnh.

Chủ động ở mức cao nhất để đáp ứng với tình huống xấu nhất theo từng cấp độ dịch, đảm bảo an toàn môi trường trong phòng, chống dịch trong các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư; ... nhằm ổn định đời sống Nhân dân, hạn chế, giảm thiểu tác động đến môi trường và trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, xác định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân trong việc thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong các khu cách ly, điều trị, bảo đảm không để tồn đọng chất thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cho người dân.

UBND tỉnh yêu cầu việc quản lý chất thải y tế, nước thải y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 phải tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31.12.2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong đó, thu gom, xử lý chất phải bảo đảm không phát tán mầm bệnh trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, nước thải trong phòng, chống dịch Covid-19. Bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc người bệnh, người tham gia quản lý chất thải y tế và các đối tượng liên quan trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tất cả những người tham gia quá trình thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, vệ sinh thiết bị, dụng cụ đựng chất thải phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định.

Về rác thải, UBND tỉnh yêu cầu bắt buộc 3 đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh là Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Việt Nam; Công ty TNHH MTV Môi trường Xanh Huê Phương; Công ty Cổ phần Môi trường Thái Tuấn ký hợp đồng với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thu gom và xử lý rác thải phát sinh trong các khu cách ly y tế, vùng phong tỏa, các Bệnh viện điều trị Covid- 19 huy động cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực để tăng cường thu gom đưa về các khu xử lý không để rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh và tình hình thu gom, xử lý chất thải phát sinh tại các Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị Covid-19, vùng phong tỏa cách ly y tế để kip thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường những vấn đề mới phát sinh, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý.

Các Ban điều hành Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị Covid-19, vùng phong tỏa, cách ly y tế, tăng cường công tác phân loại (rác y tế nhiễm khuẩn và rác sinh hoạt thông thường) tại nguồn nhằm giảm đến mức thấp nhất chất thải y tế nhiễm khuẩn.

Nhân viên công ty cổ phần môi trường xanh Việt Nam thu gom rác thải tại khu cách ly Covid-19.

Đối với nước thải, đối với các Bệnh viện điều trị Covid-19 thu gom toàn bộ về hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đối với Bệnh viện dã chiến đặt tại Khu công nghiệp Thành Thành Công và Khu công nghiệp Phước Đông phải được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải của các khu công nghiệp để xử lý.

Riêng  đối với các Bệnh viện dã chiến được trưng dụng như: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, Trường phổ thông Dân tộc nội trú (không có hệ thống xử lý nước thải) phải tăng cường khử khuẩn, khử trùng trước khi thải ra môi trường. Đối với nước thải phát sinh từ vùng cách ly, vùng phong tỏa, cách ly F0 tại nhà, nước thải phải được thu gom về bể tự hoại của mỗi gia đình và tăng cường vệ sinh, khử khuẩn.

Ngoài ra, Kế hoạch của UBND tỉnh cũng đưa ra các phương án thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong các khu cách ly, điều trị, cũng như thu gom xử lý nước thải cho từng cấp độ được phân thành phương án cấp độ 1, phương án cấp độ 2 và phương án dự phòng.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan trường trực, trực tiếp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và địa phương triển khai thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm trong các Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị Covid-19, vùng phong tỏa, cách ly y tế và xử lý thi hài  do nhiễm SARS - CoV-2 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt tình hình phát sinh chất thải và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý để kịp thời chấn chỉnh và có hướng dẫn cụ thể.

Sở TNMT có trách nhiệm huy động và yều cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện để thu gom, xử lý triệt để chất thải phát sinh bảo đảm kịp thời hàng ngày và khi cần thiết không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

Cũng như phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đầu mối dịch vụ mai táng trong việc xử lý thi hài do nhiễm SARS- CoV-2 đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Thế Nhân