BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I.2009: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tăng 3,96%

Cập nhật ngày: 04/04/2009 - 07:25

Theo số liệu của Cục Thống kê Tây Ninh, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ quý I.2009 trên địa bàn tỉnh đạt 4.349,5 tỷ đồng, tăng 3,96% so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2008 tăng 18,86%). Nếu loại trừ yếu tố trượt giá thì quý 1.2009 tăng 3,12% (quý 1.2008 tăng 8,72%). Trong quý 1.2009, tốc độ tổng sản phẩm (GDP) tăng 6,71% (quý 1.2008 tăng 11,65%), tăng thấp hơn quý 1.2008, do tác động khủng hoảng tài chính thế giới, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống nhân dân trong tỉnh. Vì vậy sức mua giảm đồng nghĩa tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội giảm.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ thì kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng 176,43%; kế đến kinh tế cá thể tăng 17,14%; kinh tế nhà nước giảm 41,83%; kinh tế tư nhân giảm 8,91%. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tuy có tăng 176,43% so cùng kỳ năm trước, song tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội chỉ chiếm có 0,35% (tương đương 15.010 triệu đồng) trong tổng mức. Ngược lại kinh tế cá thể tăng 17,14% so cùng kỳ năm trước, nhưng tỷ trọng chiếm 65,59% (tương đương 2.852.790 triệu đồng); các thành phần kinh tế còn lại: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có tỷ trọng tuần tự là: 4,3%, 0,0%, và 29,75%.

Xét theo ngành kinh doanh, tỷ trọng của từng ngành so với tổng mức là: Thương nghiệp 84,75%; Khách sạn, nhà hàng 12,5%; Du lịch lữ hành, 0,09%; Dịch vụ 2,66%. So với quý 1.2008: Khách sạn nhà hàng tăng cao nhất là 21,54%, du lịch lữ hành tăng 10,64% (tuy có mức tăng cao, nhưng tỷ trọng 2 ngành này chỉ chiếm 12,59% trong tổng mức), ngành thương nghiệp tăng 1,72%; ngành dịch vụ tăng 5,87%.

KHÁNH LINH