BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I/2013: Tổng vốn thu hút đầu tư đạt 163 triệu USD và 370,2 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 22/03/2013 - 11:01

Trong quý I/2013, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 163 triệu USD, bằng 14,85 lần so với cùng kỳ.

(BTNO) - Theo UBND tỉnh, trong quý I/2013, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 163 triệu USD và 370,2 tỷ đồng. Trong đó có 8 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký tương đương 111 triệu USD và 294,2 tỷ đồng, 7 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 52 triệu USD và 76 tỷ đồng. So với cùng kỳ giảm 12,5% về số dự án thu hút mới.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 163 triệu USD, bằng 14,85 lần so với cùng kỳ. Luỹ kế, trên địa bàn tỉnh có 200 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1.693,5 triệu USD; có 162 dự án đi vào hoạt động với vốn đăng ký 1.031,6 triệu USD, vốn thực hiện 775 triệu USD, bằng 45,7% tổng vốn đăng ký.

Tổng vốn thu hút đầu tư trong nước là 370,2 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ. Rút giấy phép 03 dự án với số vốn 103,3 tỷ đồng. Luỹ kế, trên địa bàn tỉnh có 306 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 35.911,5 tỷ đồng; có 162 dự án đi vào hoạt động với vốn đăng ký 18.768 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện 16.000 tỷ đồng, bằng 44,6% tổng vốn đăng ký.

Cũng trong quý I/2013, có 66 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 129,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 31% về số doanh nghiệp và giảm 31,7% về vốn đăng ký. Có 53 doanh nghiệp giải thể với vốn đăng ký 314,6 tỷ đồng. Luỹ kế trên địa bàn tỉnh 3.037 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 16.877,8 tỷ đồng.

Trong công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, hiện tỉnh đang tiến hành thực hiện theo kế hoạch cổ phần h Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh; Tiếp tục kiến nghị Trung ương giao Công ty Du lịch Tây Ninh cho địa phương quản lý để củng cố phát triển theo định hướng của tỉnh.

Về kinh tế tập thể, thành lập mới 01 hợp tác xã. Luỹ kế, Tây Ninh hiện có 95 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân với tổng vốn điều lệ trên 127,5 tỷ đồng. Trong đó có 6.510 tổ hợp tác với tổng số thành viên tổ hợp tác là 159.607 thành viên.

HY UYÊN