Quý II-2012: Tăng cường kiểm tra xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Cập nhật ngày: 22/04/2012 - 04:08

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, trong quý II-2012, ngành Tài nguyên – Môi trường tập trung hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 của 3 cấp; Tăng cường công tác quản lý quỹ đất công, quỹ đất lúa, chuyển mục đích sử dụng đất và hậu kiểm giao đất, cho thuê đất.

Vớt rác và lục bình trên rạch Tây Ninh

Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép và quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản. Thường xuyên kiểm tra xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác quản lý, xử lý các hành vi gây ô nhiễm hồ Dầu Tiếng và các kênh, rạch thuộc lưu vực sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông.

Rà soát, có biện pháp xử lý các điểm rác trong khu dân cư, nhất là trên địa bàn thị xã, thị trấn gắn với quá trình xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp và xã nông thôn mới; phát triển mạng lưới thu gom, kết hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. Tiếp tục theo dõi, xử lý việc trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy xử lý rác Tân Hưng, nhà máy xử lý chất thải rắn Gò Dầu, Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị xã Tây Ninh.

Được biết, trong quý I-2012 vừa qua, ngành Tài nguyên – Môi trường đã tập trung khắc phục những sai phạm trong cấp phép khai thác khoáng sản và quản lý sử dụng đất của các cơ sở kinh doanh, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại 14 đơn vị. Kết quả, đã xử lý vi phạm hành chính 12 đơn vị, trong đó đình chỉ hoạt động 03 đơn vị.

HY UYÊN