baotayninh.vn

Pháp luật   Tư vấn pháp luật

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Cập nhật ngày: 07/06/2023 - 16:03

BTN - Hỏi: Theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1.7.2023 thì thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì? Quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở được Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 quy định như thế nào?

Đáp:

Điều 2 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1.7.2023 quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Cũng theo quy định tại Điều 2 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 thì cơ sở là xã, phường, thị trấn và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã, phường, thị trấn; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức có sử dụng lao động.

Điều 5 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 quy định trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân có quyền được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật; đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật; được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

Điều 7 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định về quyền thụ hưởng của công dân. Theo đó, công dân được Nhà nước và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội; được bảo đảm thực hiện các quyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; được thông tin đầy đủ, kịp thời về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc; được thụ hưởng thành quả đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, chế độ an sinh xã hội, sự an toàn, ổn định của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động và kết quả thực hiện dân chủ ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc; được tạo điều kiện để tham gia học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Điều 6 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định công dân có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; chấp hành quyết định của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động; kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

LG. Anh Tuyết