Quyết liệt, tích cực và chủ động hơn thực hiện các chính sách kích thích kinh tế

Cập nhật ngày: 10/08/2009 - 05:49

Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt, tích cực và chủ động hơn nữa trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách kích thích kinh tế cũng như các gói kích cầu trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng, đã đi vào cuộc sống được nhiều tháng nay và bước đầu phát huy tác dụng. (Toàn văn Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.2009)

Tập trung đẩy mạnh sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng

Trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.2009 vừa ban hành, Chính phủ đã có nhiều quyết nghị liên quan đến các vấn đề thiết yếu như kích thích kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, tiêu thụ nông thủy sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, cải cách thủ tục hành chính...

Lượng định trước các vấn đề "hậu suy giảm", Chính phủ yêu cầu Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đánh giá toàn diện công tác điều hành kinh tế vĩ mô thời gian qua, tổng kết những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô thời kỳ sau suy giảm, trình Thủ tướng Chính phủ. 

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp bảo đảm việc tiêu thụ nông, thuỷ sản; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cho nông dân, chủ động phòng chống thiên tai, lũ lụt...

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị quốc phòng phối hợp với các lực lượng kiểm lâm trên địa bàn để gìn giữ, bảo vệ các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Bộ Công Thương chú trọng phát triển thị trường trong nước nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá sản xuất trong nước, nhất là lúa gạo, nông, thuỷ sản của nông dân; phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh thương phẩm, thực phẩm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn chỉnh đề án điều chỉnh chuẩn nghèo để trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8.2009. Bộ Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo phòng chống và kiểm soát có hiệu quả dịch cúm A/H1N1, dịch sốt xuất huyết...

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo xử lý có hiệu quả nước thải ở các khu công nghiệp; rác thải, nước thải ở các cơ sở y tế và rác thải sinh hoạt ở các đô thị, nơi đông dân cư.

 Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương công bố bộ thủ tục hành chính theo tinh thần của Đề án 30 để người dân, các tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện; tập trung cải cách ngay các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: hải quan, thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư và xây dựng cơ bản...

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng và sớm trình Chính phủ các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và chuẩn bị có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2010 nhằm đưa các luật, pháp lệnh đi vào cuộc sống.

Tháng 8.2009, ban hành Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7.2009,  Chính phủ đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị định thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước.

Cho đến nay, trong hệ thống pháp luật chỉ có Luật Doanh nghiệp có quy định một điều về tập đoàn kinh tế (điều 149); Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5.9.2007 hướng dẫn thêm về khái niệm và đặt tên doanh nghiệp trong tập đoàn.

Tuy nhiên, các văn bản này chỉ quy định rất chung về tập đoàn kinh tế áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, mà chưa có quy định về tập đoàn kinh tế nhà nước, nhất là những quy định thay thế cho Luật Doanh nghiệp Nhà nước để quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước sau khi Luật này hết hiệu lực vào ngày 1.7.2010.

Vì vậy, để tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của tập đoàn kinh tế, cần thiết phải ban hành nghị định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thí điểm thành lập và quản lý hoạt động của tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong các ngành, lĩnh vực then chốt, cần phát triển.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành trong tháng 8.2009.

(Theo chinhphu.vn)