Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết liệt triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Cập nhật ngày: 03/10/2022 - 00:08

BTN - Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định pháp luật, trong quá trình thực hiện, có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế phát sinh và khả năng cân đối với từng nguồn vốn, thu hút vốn từ các thành phần kinh tế khác.

Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1).

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được triển khai ở tất cả các cấp, các ngành và từng bước đi vào nề nếp; hầu hết các dự án đều được phê duyệt chủ trương đầu tư và tổng hợp đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để triển khai thực hiện; việc lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã bám sát kế hoạch tài chính - ngân sách trung hạn, có tính đến tổng thể các nguồn lực, bảo đảm an toàn tài chính và kiểm soát bội chi, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội và khả năng thu ngân sách của địa phương, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thực hiện theo mục tiêu ưu tiên các ngành, lĩnh vực, huyện, thị xã, thành phố trong từng giai đoạn.

Bố trí kế hoạch phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định pháp luật, trong quá trình thực hiện, có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế phát sinh và khả năng cân đối với từng nguồn vốn, thu hút vốn từ các thành phần kinh tế khác.

UBND huyện Bến Cầu cho biết, căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn, căn cứ vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt, UBND huyện trình HĐND huyện phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm theo đúng quy định. Theo đó kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của huyện được phê duyệt, phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn.

Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là hơn 986 tỷ đồng, đầu tư cho 267 dự án, giảm 78 dự án so với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Mặc dù số dự án giai đoạn 2021-2025 ít hơn so với giai đoạn trước, nhưng phần lớn là những dự án có tính căn cơ để góp phần phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này bao gồm các nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh, huyện. Trong đó, vốn ngân sách huyện bảo đảm khả năng huy động và cân đối thực hiện.

Theo UBND huyện Bến Cầu, việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới, UBND huyện bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư; đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn; bảo đảm cần thiết, khả thi, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Theo UBND huyện Bến Cầu, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được được Huyện uỷ quan tâm, tuy nhiên, do nguồn thu ngân sách của huyện còn thấp, chưa bảo đảm bố trí cho những dự án mang tính đột phá, lan toả mà chỉ bố trí cho các công trình quy mô nhỏ, nguồn vốn thấp.

Ngoài ra, theo lộ trình của UBND tỉnh, năm 2023 huyện Bến Cầu phấn đấu đạt huyện nông thôn mới, tuy nhiên, qua rà soát các tiêu chí về hạ tầng giao thông của huyện còn thấp, cần đầu tư hơn 351 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh đã hỗ trợ hơn 246 tỷ đồng, huyện đối ứng 5 tỷ đồng, còn lại hơn 100 tỷ đồng huyện không cân đối được nên khó hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2023.

Theo UBND huyện Tân Biên, tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 do cấp huyện quản lý là 843,5 tỷ đồng. Bao gồm vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu hơn 504 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách cấp huyện hơn 339 tỷ đồng. Khả năng cân đối ngân sách cấp huyện, dự kiến tổng kế hoạch vốn giai đoạn mới không bao gồm nhiệm vụ chi uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách và chi tạo lập Quỹ phát triển đất hơn 307 tỷ đồng cơ bản phù hợp.

Tổng số công trình, dự án được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện là 210 dự án, trong đó có 1 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020, giảm 39 dự án do huyện tập trung thực hiện các dự án lớn, tập trung xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, đồng thời phát triển thị trấn Tân Biên thành đô thị loại IV.

Hiện nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện quá lớn so với nguồn lực kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nên trong quá trình xây dựng kế hoạch giai đoạn mới huyện phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần; đối với các dự án có thu hồi đất, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn trong công tác lập kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dẫn đến chậm tiến độ giải ngân và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Tuy nhiên, về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư bảo đảm phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP. Tây Ninh được triển khai, chuyển từ lập kế hoạch hằng năm sang trung hạn, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn vốn, thu hút vốn từ các thành phần kinh tế khác. Việc phân bổ vốn đầu tư tuân thủ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thực hiện theo thứ tự ưu tiên theo quy định. Điều này đã góp phần bảo đảm các dự án được bố trí đủ vốn để hoàn thành, khắc phục tình trạng không cân đối được nguồn vốn và nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo UBND TP. Tây Ninh, căn cứ nhu cầu và khả năng huy động và cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước hằng năm trên địa bàn, UBND Thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư công trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, ưu tiên bố trí vốn trả nợ các công trình hoàn thành năm trước và các dự án có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch, phần vốn còn lại mới bố trí dự án khởi công mới.

Theo đó, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 1.549,25 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu 474,25 tỷ đồng; vốn ngân sách Thành phố là 1.075 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới cho 183 công trình, trong đó có 10 công trình chuyển tiếp, 173 công trình mới, được bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, giảm 169 công trình so Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Nguyên nhân giảm danh mục là do Thành phố cắt giảm một số công trình quy mô nhỏ, dồn vốn tập trung các dự án lớn như đường Nguyễn Chí Thanh nối dài, chợ Thành phố, đường Dương Minh Châu, đường C (Lê Duẩn) nối dài... Mặt khác, các dự án xây dựng nông thôn mới giảm 1/3 vốn và danh mục so với giai đoạn 2016-2020.

Nhìn chung, công tác bố trí kế hoạch đầu tư được bảo đảm theo quy định, nằm trong định mức vốn trung hạn 5 năm đã được cấp có thẩm quyền giao; công tác lập dự toán, phê duyệt, thuê tư vấn bảo đảm theo quy định; tất cả những dự án được cơ quan chuyên môn thẩm định; đơn vị tư vấn được chọn lựa có năng lực để thực hiện.

Thực hiện đồng bộ các mục tiêu, giải pháp đề ra

Công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện từ đầu giai đoạn của Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, các dự án trước khi khởi công đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư đầy đủ, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và dự kiến đủ vốn để thực hiện theo tiến độ dự án; tất cả các dự án đều được kiểm tra, công tác nghiệm thu hoàn thành đúng thời hạn theo quy định; việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định; hiện có 2/62 dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán, chiếm 3% tổng số dự án hoàn thành.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29.6.2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững. Trong đó xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong quản lý, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

Xây dựng và giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm bảo đảm thời gian quy định để các chủ đầu tư triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, bố trí mức vốn đầu tư kịp thời cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển ngành chủ lực.

Tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu ngân sách, đồng thời tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách, nhất là các biện pháp chống thất thu, cơ cấu lại nguồn chi, tập trung vốn cho đầu tư hạ kỹ thuật.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư; quan tâm rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, hằng năm để thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư; chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chậm tiến độ, xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm.

Nhi Trần