Rằm tháng 8 về thăm vùng đất đạo

Rằm tháng 8 về thăm vùng đất đạo
Rằm tháng 8 về thăm vùng đất đạo
Rằm tháng 8 về thăm vùng đất đạo
Rằm tháng 8 về thăm vùng đất đạo
Rằm tháng 8 về thăm vùng đất đạo

Bài, ảnh: Thành Đức Vĩnh

Thiết kế: Ngọc Trâm