Sắc màu lễ Dâng y Kathina của bà con dân tộc Khmer

Sắc màu lễ Dâng y Kathina của bà con dân tộc Khmer
Sắc màu lễ Dâng y Kathina của bà con dân tộc Khmer
Sắc màu lễ Dâng y Kathina của bà con dân tộc Khmer
Sắc màu lễ Dâng y Kathina của bà con dân tộc Khmer
Sắc màu lễ Dâng y Kathina của bà con dân tộc Khmer
Sắc màu lễ Dâng y Kathina của bà con dân tộc Khmer
Sắc màu lễ Dâng y Kathina của bà con dân tộc Khmer

Bài, ảnh: Đức An – Đức Kiên

Thiết kế: Ngọc Trâm