“Sách đi tìm bạn”

“Sách đi tìm bạn”
“Sách đi tìm bạn”
“Sách đi tìm bạn”
“Sách đi tìm bạn”

Bài, ảnh: Vi Xuân

Thiết kế: Ngọc Trâm